Nexus Risk Management - 定制培訓

定制培訓

Nexus Risk Management提供了廣泛的企業培訓,定給予最適合您的需要。我們已曾經為為多家保險公司和再保險公司、監管機構、評級機構和中央銀行進行內部培訓。

欲瞭解更多資訊:
Christina A. Perruzza, 市場推廣及傳訊, Nexus Risk Management +1 416 593 9500 x 221 or


版權所有© 2002 - 2009,Nexus Risk Management。保留一切權利。